سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده فقه و حقوق 
مدیر گروه تاریخ و فلسفه فقه و حقوق 
1995/03/21 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده فلسفه و کلام 
مسئول 
1997/03/21 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکزمطالعات ادیان و مذاهب 
معاون پژوهشی  
1998/03/23 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
جامعه الزهرا(س) 
مدرس 
 
 
ادبيات عرب، فلسفه، كلام عرب 
تدریس 
موسسه امام خميني(ره) 
مدرس 
 
 
فلسفه و كلام 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
سردبیر مجله نقدونظر 
2003/09/23 
 
اجرائى 
همکاری 
مرکزمطالعات ادیان ومذاهب 
معاون پژوهشى  
1998/09/23 
2000/09/23 
علمى،اجرائی  
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  
مسئول پژوهشکده فلسفه وکلام 
1997/09/23 
 
علمى،اجرائی  
همکاری 
پژوهشکده فقه وحقوق 
مدیر گروه تاریخ وفلسفه فقه وحقوق 
1995/09/23 
1997/09/23 
علمى،اجرائی  
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینى 
پژوهشگر 
1999/09/23 
 
علمی ، پژوهشى 
همکاری 
مؤسسه امام خميني(ره) 
عضو هيئت علمي 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
مدرسه علميه شهيدين 
مدرس 
1997/06/22 
1999/03/21 
اصول فقه، منطق، كلام و فلسفه 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی 
سردبیر مجله نقد و نظر 
 
 
علمی اجرائی