تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1379 
دین شناسی-الهیات ومعارف اسلامی 
موسسه امام خمینی- دانشگاه قم 
 
فوق لیسانس 
1374 
الهیات و معارف اسلامی 
مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم 
 
خارج