وجود و ارزشها
47 بازدید
محل نشر: نقد و نظر » پاییز و زمستان 1382 - شماره 31 و 32 »(14 صفحه - از 318 تا 331)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده که یک دانشمند علوم اجتماعی و از زمره انسان گرایان محسوب است, به تفکیک کانتی دو قلمرو امور واقع (facts) و ارزش ها (values) قائل نیست, بلکه معتقد است که ارزش ها نیز از سنخ امور واقع اند و بنابراین, می توان به آن ها معرفت پیدا کرد, مشروط بر این که برای شناخت انسان از روش های علوم طبیعی استفاده نکنیم, بلکه کل تجارب بشری, از جمله تجارب باطنی و نتایج حاصل از اِعمال نیروی خیال, تخیّلات, و افکار را نیز ملحوظ داریم, با این کار شناختی از وضع و حال انسانی, که وجوه تفاوتش با سایر موجودات عالم طبیعت در تعالی جویی, آگاهی, خودآگاهی, و آزادی اوست, به دست می آوریم که طبیعت گرایان از آن محرومند, برای توفیق در این امر مهم, نه فقط منطق و مشاهدات ناظر به واقعیات محسوس, بلکه همدلی و شهود نیز ضرورت دارد.